BASES

logo caldes d'estrac-fonsblanc

Descarrega’t les bases de participació a: Bases de la convocatòria Videopèsols 2018

III MOSTRA DE CURTS DE CALDES D’ESTRAC 2018

Presentació

Aquest certamen audiovisual està emmarcat en la 24a Pesolada a Caldes d’Estrac (edició 2018), amb la qual es convoca a creadors i creadores perquè realitzin obres en vídeo que tinguin com a element comú el pèsol i, al mateix temps, s’inspirin en la població i l’entorn de Caldes d’Estrac.

Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es vol continuar potenciant la visibilitat de la Pesolada de Caldes d’Estrac, fer poble i donar-lo a conèixer, i promoure la interrelació de la gastronomia amb la creativitat audiovisual.

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió i el procediment de concessió dels premis de Videopèsols. III Mostra de Curts de Caldes d’Estrac 2018.

2. Procediment

El procediment fixat per a la concessió dels premis previstos en aquestes bases serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

3. Premis

S’atorgaran els premis a les categories següents:

 • 1r Premi General Pesolada al millor videopèsol presentat per creadors o creadores audiovisuals amb una dotació de 750€.

 • 2n Premi Jove Pèsol de la floreta al millor videopèsol presentat per joves de 12 a 17 anys. Serà premiat amb un regal per valor de 150€.

 • 3r Premi al millor videopèsol segons la votació del públic assistent a les projeccions prèvies a l’acte de lliurament dels premis, amb una dotació de 200€.

4. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria:

En la primera categoria, els creadors i les creadores de l’audiovisual majors d’edat que ja tinguin complerts els 18 anys.

En la segona categoria, els joves talents, creadors i creadores de l’audiovisual, d’edats compreses entre els 12 als 17 anys, totes dues edats incloses.

En la tercera categoria queden excloses a participar les dues peces guanyadores del primer i el segon premi.

5. Requisits per a participar en el concurs

Les persones participants han de complir els requisits generals i els específics de cada categoria.

6. Àmbit territorial

El concurs no està limitat a cap àmbit.

7. Presentació dels videopèsols

1. Termini de presentació. Des del 17 de novembre de 2017 fins el 10 de febrer de 2018.

2. Cada participant pot presentar un màxim de tres vídeos. La inscripció és gratuïta i es formalitzarà la inscripció via l’aplicació web de la Mostra a www.videopesols.cat i/o www.caldetes.cat.

La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari específic que estarà disponible en el web de la Mostra www.videopesols.cat i/o www.caldetes.cat.

Els arxius de les creacions audiovisuals s’han de fer arribar via Wetransfer, Dropbox o similar al correu electrònic videopesols@gmail.com.

Els vídeos hauran d’anar etiquetats amb la indicació Videopèsols i acompanyats d’aquesta informació (una còpia del formulari de participació o la fitxa tècnica omplerta) i documentació:

 • Títol de l’obra

 • Durada

 • Any i lloc de realització

 • Nom i cognoms del o la realitzador/a o l’equip de realització

 • E-mail de contacte // Perfils a les xarxes

 • Sinopsi (5 línies màxim)

 • Una fotografia de la peça

 • Acreditació de la personalitat del/la participant amb un document d’identitat

Els requisits que han de reunir les obres són els següents:

 • Incloure com a mínim un pèsol o bé fer referència d’alguna manera al pèsol.

 • S’admet qualsevol gènere, sigui d’animació, documental, ficció, experimental, vídeo art, vídeo promocional, entre d’altres.

 • Una durada màxima de 3 minuts.

L’organització de la Mostra es reserva el dret a no admetre obres que, de forma directa o indirecta, fomentin o recolzin activitats o moviments terroristes, el racisme i/o la xenofòbia, la violència de gènere, i/o atemptin contra els drets humans o que, per qualsevol motiu, puguin resultar irrespectuoses.

3. Els requisits tècnics que han de reunir les obres per a la seva projecció són els següents:

 • Es recomana el format H264 Quicktime 1280 x 720 o bé 1920 x 1080

 • Extensió d’arxiu: .mov o .mp4

L’organització es reserva el dret de tornar a codificar la imatge original i adaptar-la als requeriments per assegurar-ne la projecció i la màxima qualitat possible.

El/la/els/les participant/s assegura/en que el curt presentat és original, de creació pròpia i que no està subjecte a contractes, cessions o llicències a tercers de drets d’autor o propietats intel·lectuals o altres drets, excepte els propis de l’autor/a/s/es.

Per aquesta raó, la música utilitzada com a banda sonora del curt ha de ser música lliure de drets, música amb llicència Creative Commons, música amb llicència Youtube, o bé música de la qual els i les participants posseeixin els drets o permís d’ús.

Els i les participants eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat legal sobre els continguts dels curtmetratges així com de qualsevol transgressió de la legislació vigent en la qual poguessin incórrer les obres presentades.

8. Elements de valoració

El jurat tindrà en compte, per a l’atorgament dels premis, els criteris següents:

 • Originalitat i valor creatiu en el plantejament i el desenvolupament de l’obra.

 • La referència al context històric, patrimonial, gastronòmic, paisatgístic o cultural del municipi de Caldes d’Estrac.

 • Vídeos rodons, bons i sostenibles.

 • La direcció o realització.

 • El muntatge i la qualitat tècnica.

9. Composició del Jurat

El jurat de la Videopèsols. III Mostra de Curts de Caldes d’Estrac estarà format per persones vinculades al món del cinema, la creació audiovisual, la fotografia i la cultura. Les seves decisions i veredictes seran inapel·lables.

El veredicte, indiscutible, es donarà a conèixer el mateix dia de l’acte de lliurament dels premis. El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases. Finalment, el Jurat es reserva la facultat -si ho considera justificat- de declarar deserts els premis corresponents a alguna modalitat.

Amb la publicació de les obres guanyadores a la seu electrònica de l’Ajuntament, es considerarà realitzada l’oportuna notificació a les persones interessades.

10. Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es fa en un acte públic (el dia, hora i lloc del qual s’anunciaran oportunament) que es farà coincidir amb l’acte inaugural de la 24a Pesolada a Caldes d’Estrac (edició 2018).

En la celebració, es projectaran els curts que compleixin les bases del concurs. Posteriorment es faran públiques les obres guanyadores per cada categoria i es decidirà el guanyador/a del 3r premi, que resultarà de la votació del públic assistent a l’acte.

L’organització es reserva el dret a realitzar una preselecció dels curts que es projectaran a l’acte públic. Tots els presentats que compleixin les bases optaran al 1r o 2n premi, segons la categoria d’edat, però els que no siguin preseleccionats quedaran exclosos del 3r premi, que es vota durant l’acte públic

Tots els premis concedits s’hauran de recollir obligatòriament el mateix dia de la cerimònia de lliurament de premis per la/es persona/es que detenti/n l’autoria de les obres o una persona representant, la qual estarà degudament acreditada per recollir el premi.

11. Normativa fiscal

El pagament de tots els impostos, taxes i/o recàrrecs, si s’escau, que es derivin de la concessió dels premis seran a càrrec exclusiu del guanyador/a del premi.

La persona guanyadora haurà de presentar tota la documentació que es requereixi per a fer-ne efectiu el pagament, en un termini màxim de 30 dies des de la data del lliurament del premi. La no presentació de la documentació en aquest termini, comportarà la renuncia a la dotació econòmica del premi.

12. Acceptació de les bases

El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió dels premis suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L’incompliment de les obligacions que imposen les bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis de la convocatòria.

13. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets d’autoria i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius projectes audiovisuals.

Els autors i les autores de les obres presentades a concurs autoritzen a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la utilització i/o edició de les obres mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes difusions no tinguin un objectiu comercial i estiguin adreçades a la promoció i difusió del municipi.

Aquesta utilització no li confereix dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat.

Totes les persones participants, incloses les no premiades, es comprometen que les propostes que es presentin siguin originals i que estiguin lliures de càrregues, gravàmens i drets de tercers, i que la cessió assenyalada al paràgraf anterior no vulnera disposicions normatives ni drets de terceres persones.

Les persones participants mantindran indemne en tot moment l’Ajuntament de Caldes d’Estrac davant reclamacions de tercers i seran responsables assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar a favor de tercers com a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

Caldes d’Estrac, 10 de novembre de 2017